Thư viện ảnh (hiện có 23 ảnh trong 3 album)

Pano Khai Giang Nam hoc moi

Số lượng ảnh: 1

Panô dùng trong phong trào TNTT 2

Số lượng ảnh: 12

Panô dùng trong phong trào TNTT

Số lượng ảnh: 10